Trafikförsäkring

Trafikförsäkring – obligatorisk fordonsförsäkring – har du köpt bil och funderar på att försäkra bilen? Enligt svensk lag (trafikskadelagen) så måste du ha åtminstone teckna en trafikförsäkring åt din bil eller ditt motordrivna fordon.

Vad är en trafikförsäkring?
Trafikförsäkringen är en obligatorisk försäkring (en försäkring som du måste ha) som ger ersättning vid vissa typer av skador i trafiken. Reglerna om trafikförsäkringen finns i trafikskadelagen.

Om ett fordon är påställt så måste fordonets registrerade ägare ha en trafikförsäkring. Detta gäller oavsett om fordonet exempelvis är stulet, har användningsförbud eller körförbud eller inte är i körbart skick. Försäkringsplikten gäller så länge fordonet är påställt.

Skyldighet att ha en  trafikförsäkring (försäkringsplikt)

Enligt trafikskadelagen (trafikförsäkringslagen) måste alla som har ett motordrivet fordon ha en trafikförsäkring. Trafikskadelagen reglerar trafikförsäkring för motordrivet fordon och ersättning från trafikförsäkring för skada i följd av trafik med motordrivet fordon (trafikskadeersättning).

Enligt lagen måste man ha en trafikförsäkring för ett motordrivet fordon som är registrerat i vägtrafikregistret och inte är avställt samt för annat motordrivet fordon som brukas i trafik här i landet.

Trafikskadelagen omfattar inte:
1. motordrivet fordon som är avsett att föras av gående,
2. motordrivet fordon när det användes för tävling, träning, övningskörning, uppvisning eller liknande ändamål inom inhägnat tävlingsområde,
3. motorredskap med en tjänstevikt av högst 2 000 kg som är inrättat huvudsakligen som arbetsredskap och som varken är eller bör vara registrerat i vägtrafikregistret.

Har till motordrivet fordon som omfattas av lagen kopplats fordon av annat slag, tillämpas trafikskadelagens bestämmelser om skada i följd av trafik med motordrivet fordon på fordonskombinationen i dess helhet.

Vilka fordon måste ha en trafikförsäkring?
Enligt trafikskadelagen så måste alla motordrivna fordon som används i trafik (som inte är avställda) vara trafikförsäkrade.  Andra fordonsförsäkringar, hel- eller halvförsäkringar, kan tecknas frivilligt.

Varför måste man ha en trafikförsäkring?

Trafikförsäkringen är ditt skydd om olyckan slår till. Tänk dig att du helt utan skuld blir påkörd av en bilförare som saknar trafikförsäkring. Då vore det inte rätt om du tvingades stå för alla kostnader själv, kanske i samband med ett livslångt handikapp. Men skulle det värsta hända finns alltid ett skydd i form av Trafikförsäkringsföreningen (se nedan)

Försäkringsskyldighet -vem ska teckna en trafikförsäkring?
Det är fordonets ägare (eller dess innehavare vid leasing) är ansvarig för att det finns en trafikförsäkring (försäkringsplikt) och ska teckna en trafikförsäkring.

När ska ägaren teckna en trafikförsäkring?
En trafikförsäkring ska tecknas i samband med att man blir ägare till ett motordrivet fordon. Försäkringen ska tecknas från den dag fordonet tas i trafik (ställs på) eller omedelbart om fordonet redan är i trafik. Om fordonet är avställt, behöver man inte teckna en trafikförsäkring.

Vilka skador som ersätts av trafikförsäkringen?
Trafikförsäkringen ersätter vissa typer av skador i trafiken. Några exempel:

  • Trafikförsäkringen ersätter för personskador – alla personer (förare, passagerare och utomstående) som skadas vid en olycka med det försäkrade fordonet får ersättning för skada på person.
  • Om den skadade har medverkat till skadan genom uppsåt, grov vårdslöshet eller annan vårdslöshet i samband med rattfylleri, kan ersättningen minska.
  • Om det sker en kollision med ett annat fordon, med sakskador som följd, ersätts skadorna som grundregel av trafikförsäkringen. Om det är du som har orsakat olyckan ersätts skadorna på den icke vållande parten genom din försäkring. Är den person som du krockat med ansvarig för olyckan, ersätter den personens trafikförsäkring skadorna.

Om du krockar med något annat än ett motorfordon, till exempel en lyktstolpe, ersätts sakskadorna på lyktstolpen som regel av trafikförsäkringen.

Trafikförsäkringen ersätter inte för skador på den försäkrade bilen eller egendom som transporterats med bilen. Om fordonet bara är trafikförsäkrat, ersätts man inte för till exempel skadegörelse, brand eller stöld.

Vad omfattar en trafikförsäkring?

Trafikförsäkringen ger ersättning vid personskador på förare, passagerare och utomstående. Den ersätter även skador som du orsakar på annans egendom, dvs exempelvis bilen som du krockar med. Dock får du ingen ersättning för skador på egen bil eller egendom i bilen.

 Trafikförsäkringen ersätter skador som föraren av din bil orsakar på annans egendom.

Trafikförsäkringen ersätter även personskador som drabbat förare, passagerare och utomstående. Skador på den försäkrade bilen eller egendom som transporterats med bilen ersätts inte av trafikförsäkringen.

Trafikskadeersättning

Trafikskadeersättning  utgår för person- eller sakskada som uppkommer i följd av trafik här i landet med motordrivet fordon. Trafikskadeersättning utgår även för skada som i följd av trafik utomlands med här i landet registrerat eller svenska staten tillhörigt motordrivet fordon tillfogas svensk medborgare eller den som har hemvist i Sverige.

Personskador (förare, passagerare eller andra)

Om förare eller passagerare skadas i motordrivet fordon som är i trafik utgår trafikskadeersättning från trafikförsäkringen för fordonet. Uppkommer annan person- eller sakskada i följd av trafik med motordrivet fordon utgår trafikskadeersättning från trafikförsäkringen för fordonet.

Trafikskadeersättning med anledning av personskada kan jämkas, om den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har medverkat till skadan. Ersättning till förare som har gjort sig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri kan även jämkas, om föraren därvid genom vårdslöshet har medverkat till skadan. Har personskada lett till döden, kan ersättning som avses i 5 kap. 2 § skadeståndslagen (1972:207) också jämkas, om den avlidne uppsåtligen har medverkat till dödsfallet.

Jämkning sker efter vad som är skäligt med hänsyn till den medverkan som har förekommit på ömse sidor och omständigheterna i övrigt.

Sakskador (eget fordon, egen egendom och annans fordon eller egendom)

Om motordrivet fordon som är i trafik eller egendom som befordras med sådant fordon skadas utgår trafikskadeersättning endast om skadan har uppkommit i följd av trafik med annat motordrivet fordon och därvid orsakats genom vållande i samband med förandet av det andra fordonet eller genom bristfällighet på det fordonet. I sådant fall utgår ersättningen från trafikförsäkringen för det andra fordonet.

För sakskada som tillfogas försäkringstagaren genom det egna fordonet utgår trafikskadeersättning endast om fordonet brukades olovligen av annan. Ersättning utgår ej för sakskada som genom det egna fordonet tillfogas fordonets brukare eller förare eller, om fordonet brukades olovligen, den som med vetskap därom följde med fordonet eller lät egendom befordras med detta.

Trafikskadeersättning med anledning av sakskada kan jämkas, om vållande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan. I fall som avses i 10 § andra stycket skall sådan medverkan till sakskada anses föreligga, om vållande i samband med förandet av det skadade fordonet eller det fordon varmed den skadade egendomen befordrades eller bristfällighet på fordonet har medverkat till skadan. Vidare skall i fall som avses i 11 § tredje stycket sådan medverkan till sakskada anses föreligga, om vållande i samband med spårdriften eller bristfällighet i någon anordning för denna har medverkat till skadan.

Jämkning sker efter vad som är skäligt med hänsyn till den medverkan som har förekommit på ömse sidor och omständigheterna i övrigt.

Vad händer om ditt fordon är oförsäkrat?

Om du inte har tecknat en trafikförsäkring, blir du automatiskt rapporterad till Trafikförsäkringsföreningen och får betala en avgift, trafikförsäkringsavgift. Avgiften är avsevärt högre än den premie du betalar för en ordinarie trafikförsäkring.

Ingen trafikförsäkring, staffavgift

Trots att trafikförsäkringsskydligheten är reglerad i lag så finns det väldigt många körs det väldigt många oförsäkrade fordon på våra vägar. Om man inte har en trafikförsäkring blir man tvungen att betala straffavgift. Straffavgiften är mycket högre än den vanliga trafikförsäkringspremien (se nedan).

Därför är det viktigt att alltid teckna en trafikförsäkring för att slippa betala höga straffavgifter. En annat skäl till att teckna en trafikförsäkring är att kostnaderna för olyckor orsakade av oförsäkrade förare och ”smitare” belastar trafikförsäkringspremien för dem som har trafikförsäkring.

Uppsägning av trafikförsäkring – när kan en en trafikförsäkring sägas upp?

En trafikförsäkring kan endast sägas upp när man:

En förutsättning för att man ska kunna säga upp trafikförsäkringen är att de aktuella uppgifterna är registrerade hos Transportstyrelsen. Det är det datum som förs in i vägtrafikregistret som gäller vid ägarbyte, avställning eller avregistrering.

Trafikförsäkringsföreningen
Trafikförsäkringsföreningen (TFF) bildades 1929 när obligatorisk trafikförsäkring infördes i Sverige. Alla trafikförsäkringsbolag i Sverige är enligt lag medlemmar. Verksamheten grundas i huvudsak på bestämmelser i trafikskadelagen. Stadgarna är fastställda av regeringen och TFF står under tillsyn av Finansinspektionen.

TFF är en samarbetsorganisation för Sveriges trafikförsäkringsbolag som:

– ger ersättning till de som drabbats av en skada i en trafikolycka där okända (där bilföraren försvunnit från olycksplatsen), oförsäkrade (bilföraren kör olagligt) eller utländska motorfordon varit inblandade,
– tar ut en avgift (trafikförsäkringsavgift) av dem som inte trafikförsäkrat sitt fordon,
– tillvaratar svenska intressen i det internationella trafikförsäkringssamarbetet inom det så kallade Gröna Kort-systemet och andra organisationer.

Trafikförsäkringsavgift
Om ditt fordon är oförsäkrat måste du betala trafikförsäkringsavgift. I princip alla motorfordon ska enligt lag ha en trafikförsäkring (se ovan). Om ditt fordon är oförsäkrat, men inte avställt, har Trafikförsäkringsföreningen rätt att ta ut en att ta ut en trafikförsäkringsavgift av dig som ägare till fordonet. Trafikförsäkringsvgiften tas ut för varje dag som ditt fordon är oförsäkrat. Den ska bland annat täcka kostnaderna för de skador (personskador och/eller skador på egendom) som oförsäkrade fordon orsakar.

Trafikförsäkringsavgiftens storlek baseras på de högsta premierna som försäkringsbolagen tillämpar för de olika fordonsslagen, till exempel personbil eller tung lastbil. Läs mer om trafikförsäkringsavgiften.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

jämför billiga försäkringar & försäkringsbolag!