Hästförsäkring

Hästförsäkring – har du köpt en häst och vill försäkra hästen? Har du svårt att hitta den billigaste hästförsäkringen bland djungeln av alla hästförsäkringar och försäkringsbolag som erbjuder hästförsäkringar?

Här kommer du att få hjälp och kommer att kunna läsa om olika djurförsäkringar och vilka försäkringsbolag som erbjuder en hästförsäkring. Förhoppningsvis blir det lättare att välja en hästförsäkring bland alla försäkringar.

Omfattning av hästförsäkring
En hästförsäkring gäller för normalt försäkringstagaren och annan person som har hästen i sin vård, såsom fodervärd. En hästförsäkring gäller för den häst som anges i försäkringsbrevet. Hästförsäkringen  gäller även för föl till ett försäkrat sto från fölets födsel till och med fölets 30:e levnadsdag eller den tidigare tidpunkt då en seperat försäkring tecknas för fölet. Ett föl har det försäkringsskydd med den omfattning som följer av försäkringsbrevet. För hästar som tränas/tävlas i trav, galopp och monté gäller inte försäkringen från den tidpunkt hästen vänjs vid sadel eller sele.

Veterinärvård
En hästförsäkring ger ersättning för kostnader när en veterinär undersöker och behandlar hästen för en sjukdom eller skada. Normalt måste undersökningen och behandlingen måste, enligt veterinärmedicinsk expertis, vara medicinskt motiverad samt överensstämma med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Hästförsäkringen gäller för behandling av hältor, rörelsestörningar, sjukdomar i hals-, bröst- och ländrygg, skador i senor, gaffelband, ligament och leder och frakturer/fissurer i benvävnad som har tecken på artrosförändringar. En vanlig hästförsäkring täcker normalt inte kostnaden för bortoperation av bencystor, en/broskfragment och så kallade lösa benbitar.

Tandvård
En hästförsäkring kan ge ersättning för kostnader för behandling av rotspetsabcess. Ersättning kan erhållas för en akut tandfraktur som involverar käkbenet. Frakturen måste vara konstaterad genom röntgen.

Sjukbeslag
Ersättning kan erhållas för sjukbeslag och arbetskostnaden i samband med detta. Hovslageriarbetet och sjukbeslaget ersätts om arbetet utförs på hästklinik eller om veterinär har remitterat arbetet till godkänd hovslagare i fält. Remissen ska bifogas skadeanmälan. Kostnad för benkorrigering av föl ersätts upp till försäkringsbeloppet.

MR-, CT-undersökningar (magnetresonans och datortomografi) och scintigrafi
Ersättning kan normalt endast erhållas efter förhandsbesked från försäkringsbolagets veterinärer.

Veterinärvård för föl
Ett föl kan under sina första 30 levnadsdagar utnyttja sin mammas veterinärvårdsförsäkring.

Avlivning och destruktion
Ersättning kan erhållas för kostnader för nödslakt, avlivning och destruktion av hästen om avlivningen är en direkt följd av någon av följande händelser: brand, explosion, blixtnedslag, el-fenomen (till exempel kortslutning, överslag, överspänning), trafikolycka, drunkning, botulism, snötryck, jordskalv/-skred, storm och/eller hagel, gas, vätskeutströmning, angrepp av varg, björn, lo, järv och kungsörn eller djurplågeri eller skadegörelse av någon utomstående person.

Hästförsäkring tilläggsförsäkring

En tilläggsförsäkring täcker utöver grundförsäkringen som finns i veterinärvårdsförsäkring kostnader för läkemedel, veterinärens resor, djurambulans, avlivning och destruktion. En tilläggsförsäkring kan ge en försäkringsersättning som överstiger försäkringsbeloppet för hästen i hästförsäkringen.

 
Läkemedel
Ersättning kan erhållas för kostnader för läkemedel som veterinär ordinerar, utlämnar eller receptförskriver i samband med att veterinären undersöker eller behandlar hästen. Läkemedlet ska vara godkänt av Läkemedelsverket för behandling av häst.

Veterinärens resor
Ersättning kan erhållas för kostnader för kostnader för veterinärens resor i samband med att denne undersöker eller behandlar hästen.

Djurambulans
Ersättning kan erhållas för kostnader för transport av hästen med djurambulans när det enligt veterinärmedicinsk expertis har varit nödvändigt av medicinska skäl att anlita ambulansen.
Avlivning och destruktion
Ersättning kan erhållas för kostnader för nödslakt, avlivning och destruktion av din häst om detta varit medicinskt motiverat, enligt veterinärmedicinsk expertis.

Tilläggsförsäkring hältor och rörelsestörningar
Tilläggsförsäkringen ger ett extra försäkringsskydd och innebär att ersättningsnivån utökas för din vanliga veterinärvårdsförsäkring vid hältor och rörelsestörningar.

Tilläggsförsäkring ifall hästen förlorar sin användbarhet
Tilläggsförsäkringen kan ge ersättning upp till försäkringsbeloppet om hästen insjuknar eller skadas så allvarligt att den varaktigt förlorar sin användbarhet. Sjukdomen eller skadan måste vara så allvarlig att vård eller fortsatt vård enligt veterinärmedicinsk expertis inte gör att hästen skulle kunna användas som rid-, bruks-, trav-, galopp eller montéhäst. Hästen ska då avlivas.

Med varaktigt förlorad användbarhet som rid- eller brukshäst menas att hästen för all framtid inte längre kan utföra de moment som förekommer i de lättaste tävlingsklasserna. Med varaktigt förlorad användbarhet som trav-, galopp- eller montéhäst menas att hästen för all framtid inte längre har förutsättning att tränas för eller tävla i respektive gren.

Särskilda bestämmelser för vissa sjukdomar: Luftvägssjukdomar: skadefallet måste avse transportsjuka, lungsäcksinflammation eller purulent lunginflammation.

Hjärtsjukdomar: skadefallet måste avse ett kroniskt hjärtfel.

Hältor, rörelsestörningar, sjukdomar i bröst- och ländrygg, skador på senor, gaffelband, ligament eller leder: skadefallet måste vara en direkt följd av fraktur, fissur, purulent ledinfektion eller sårskada som involverar sena, gaffelband eller ligament.

Ersättning kan inte erhållas ifall hästen har förlorat sin användbarhet till följd av:
– hältor, rörelsestörningar och sjukdomar i bröst- och ländrygg utom de fall som anges ovan.
– skador på senor, gaffelband, ligament eller leder utom i de fall som anges ovan.
– luftvägssjukdomar, utom de fall som avses de fall som anges ovan.
– hjärtsjukdomar, utom de fall som anges ovan.
– frakturer/fissurer som har tecken på artrosförändringar
– tandskador
– bristande eller upphörande avelsduglighet
– oanvändbarhet av avelshygieniska skäl
– utvecklingsrubbningar
– beteenderubbningar, lynnesfel, nymfomani eller andra ovanor
– stelkramp om hästen inte vaccinerats enligt rekommendationerna i FASS Vet.

Ersättning kan heller inte erhållas ifall:
– hästen får minskad prestationsförmåga eller visar sämre resultat men ändå kan användas som rid-, bruks-, trav-, galopp- eller montéhäst
– försäkringsfallet omfattas och ersätts ur en livförsäkring för hästen, i sådana fall betalas ersättning endast ur livförsäkringen.

Livförsäkring
Ersättning upp till försäkringsbeloppet om hästen insjuknar så allvarligt att den dör eller måste avlivas. Ersättning om hästen som en direkt följd av ett olycksfall skadas så allvarligt att den dör eller måste avlivas i omedelbar anslutning till olycksfallet. Sjukdomen eller skadan måste vara så allvarlig att vård eller fortsatt vård enligt veterinärmedicinsk expertis inte gör att hästen skulle kunna leva vidare. Begränsningar gäller även om hästen avlivas på grund av djurskyddsskäl. Ersättning kan heller inte erhållas ifall hästen har dött eller avlivats på grund av:
– hältor, rörelsestörningar och sjukdomar i hals-, bröst- och ländrygg
– skador på senor, gaffelband, ligament eller leder
– kroniska luftvägssjukdomar och akutisering av dessa
– rakturer/fissurer i benvävnad som har tecken på artrosförändringar
– utvecklingsrubbningar
– beteenderubbningar, lynnesfel, nymfomani eller andra ovanor
– stelkramp om hästen inte vaccinerats enligt rekommendationerna i FASS Vet.
– nedsättning av hästens användbarhet

Ingen ersättning för kostnader för avlivning, destruktion, kremering eller nedgrävning

Tilläggsförsäkring ifall hästen förlorar sin användbarhet
Tilläggsförsäkringen kan ge ersättning upp till försäkringsbeloppet om hästen insjuknar eller skadas så allvarligt att den varaktigt förlorar sin användbarhet eller avelsduglighet. Sjukdomen eller skadan måste vara så allvarlig att vård eller fortsatt vård enligt veterinärmedicinsk expertis inte gör att hästen skulle kunna användas som rid-, bruks-, trav-, galopp, montéhäst eller avelssto. Hästen eller stoet ska då avlivas.

Med varaktigt förlorad användbarhet som rid- eller brukshäst menas att hästen för all framtid inte längre kan utföra de moment som förekommer i de lättaste tävlingsklasserna. Med varaktigt förlorad användbarhet som trav-, galopp- eller montéhäst menas att hästen för all framtid inte längre har förutsättning att tränas för eller tävla i respektive gren.
Särskilda bestämmelser för vissa sjukdomar:
Luftvägssjukdomar: skadefallet måste avse transportsjuka, lungsäcksinflammation eller purulent lunginflammation.

Hjärtsjukdomar: skadefallet måste avse ett kroniskt hjärtfel.

Hältor, rörelsestörningar, sjukdomar i bröst- och ländrygg, skador på senor, gaffelband, ligament eller leder: skadefallet måste vara en direkt följd av fraktur, fissur, purulent ledinfektion eller sårskada som involverar sena, gaffelband eller ligament.

Ersättning kan inte erhållas ifall hästen har förlorat sin användbarhet till följd av:
– hältor, rörelsestörningar och sjukdomar i bröst- och ländrygg utom de fall som anges ovan. 
– skador på senor, gaffelband, ligament eller leder utom i de fall som anges ovan. 
– luftvägssjukdomar, utom de fall som avses de fall som anges ovan. 
– hjärtsjukdomar, utom de fall som anges ovan. 
– frakturer/fissurer som har tecken på artrosförändringar
– tandskador
– bristande eller upphörande avelsduglighet
– oanvändbarhet av avelshygieniska skäl
– utvecklingsrubbningar
– beteenderubbningar, lynnesfel, nymfomani eller andra ovanor
– stelkramp om hästen inte vaccinerats enligt rekommendationerna i FASS Vet.

Ersättning kan heller inte erhållas ifall:
– hästen får minskad prestationsförmåga eller visar sämre resultat men ändå kan användas som rid-, bruks-, trav-, galopp- eller montéhäst
– försäkringsfallet omfattas och ersätts ur en livförsäkring för hästen, i sådana fall betalas ersättning endast ur livförsäkringen.

Avelssto
Hingstavbrott
Foster- och Fölskydd
Avelshingst

Ridavbrott
Ridavbrottsförsäkringen gäller för de hästar som normalt ingår i lektionsverksamheten:
– terminsvis planerad lektionsverksamhet på verksamhetens hästar
– planerad lägerverksamhet på verksamhetens hästar
– planerade helgkurser och privatlektioner på verksamhetens hästar.
Samtliga hästar som ingår i lektionsverksamheten ska vara enskilt försäkrade hos försäkringsbolaget.

Ersättning för förlorade dagsintäkter då faktiskt bortfall av intäkter sker vid något av nedanstående avbrott i verksamheten.:
– en myndighet eller en veterinär förbjuder dig att använda hästarna i ridverksamheten med stöd av gällande författningar för bekämpning av smittsamma sjukdomar
– hästarna på grund av förgiftning, förätning eller yttre våld dör eller insjuknar så allvarligt att de enligt veterinärmedicinsk expertis inte kan användas i ridverksamheten.

Med avbrott menas att förlusten uppgår till mer än 30 procent av faktisk dagsintäkt per dag. Den faktiska dagsintäkten måste styrkas genom uppgifter ur bokföringen för tidigare verksamhetsår och/eller jämförelser med bokningsschema eller motsvarande.
Tilläggsförsäkringen för dolda fel
Ersättning för dolda fel – medfödda eller senare förvärvade sjukdom eller skador som hästen inte har visat symtom på eller som inte kunnat upptäckas före försäkringstiden eller före en förbättring av försäkringsskyddet. Ett fel som borde ha upptäckts vid en ordinär veterinärbesiktning före försäkringstiden eller under karenstiden är inte att anse som ett dolt fel. Det dolda felet ska vara en skada eller sjukdom som i övrigt omfattas av villkoren för hästförsäkringen.

Olycksfallsförsäkring – en del av hästförsäkringen
När du tecknar en hästförsäkring ingår normalt en olycksfallsförsäkring i hästförsäkringen. Olycksfallsförsäkringen har en sjukvårdsdel som gör det tryggare för människorna runt omkring en häst.

Olycksfallsförsäkringen ersätter olyckor som leder till personskador som hästen har orsakat. Även besökare i stallet, medryttare och andra omfattas av försäkringen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

jämför billiga försäkringar & försäkringsbolag!