Byggfelsförsäkring

Ska du bygga ett hus eller utföra bygglovspliktiga åtgärder på ditt hus så behövs i många fall en byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd.

Innan du ens börjar fundera på en byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd så bör du innan u börjar bygga ditt hus så bör du teckna en vanlig villaförsäkring för huset. Största anledningen till detta är att villaförsäkringen omfattar ansvars- och rättsskydd. Dessa är bra skydd och ger en viss säkerhet under byggnationen av huset.

Byggherre är den som bygger sitt hus själv eller anlitar någon för att göra det. Om det krävs en byggfelsförsäkring och byggherren är konsument ska det även finnas ett färdigställandeskydd för de arbeten som en näringsidkare åtagit sig. Färdigställandeskyddet kan utgöras av en bankgaranti eller en försäkring.

Byggfelsförsäkring- när måste en byggfelsförsäkring tecknas?

Enligt lagen om byggfelsförsäkring är byggfelsförsäkring obligatorisk vid nybyggnad av flerbostadshus och småhus. Byggfelsförsäkring kan även krävas vid vissa bygglovspliktiga ändringsarbeten.

Vid bygglovspliktiga ändringsarbeten och tillbyggnader av småhus så avgör byggnadsnämnden i din kommun ifall du måste teckna en byggfelsförsäkring. Normalt krävs byggfelsförsäkring för ändringar som berör konstruktion av bärande delar eller som avsevärt påverkar planlösning, installation eller väsentlig ändring av eldstäder, rökkanaler eller anordning för ventilation, installation eller väsentlig ändring av anordningar för vattenförsörjning eller avlopp i småhuset eller inom tomten. Du måste själv ansöka/begära att byggnadsnämnden prövar frågan.

Vid till- och ombyggnadsarbeten ska kommunens byggnadsnämnd vid bygganmälan alltid pröva om byggfelsförsäkring behövs.

Vid till- och ombyggnad av småhus och vid nybyggnad av fritidshus kan byggnadsnämnden på begäran av byggherren pröva om föreligger något behov av byggfelsförsäkring. Det är byggherren som ska se till att byggfelsförsäkring tecknas.

Sammanfattningsvis så måste ha en byggfelsförsäkring vid följande tillfällen:

  1. När du bygger ett nytt småhus avsett för permanent bruk (bostadshus, permanent boende).
  2. När du bygger ett nytt småhus som ej är avsett för permanent bruk (fritidshus). I detta fall kan du dock begära att byggnadsnämnden prövar om en byggfelsförsäkring krävs.
  3. Byggfelsförsäkring kan även krävas när du gör en bygglovspliktig om- eller tillbyggnad av ett småhus. I sådana fall gör byggnadsnämnden alltid en prövning av om försäkring krävs.

Vem avgör ifall man behöver teckna en byggfelsförsäkring?
Byggnadsnämnden i din kommun. Begär ett skriftligt besked på kommunens beslut.

Vad omfattar en byggfelsförsäkring
Byggfelsförsäkringen omfattar normalt fel och skada på grund av fel som upptäckts och anmälts under försäkringstiden. Byggfelsförsäkringen omfattar fel och skada på grund av fel som upptäckts och anmälts under försäkringstiden.

När börjar byggfelsförsäkringen gälla och hur lång är försäkringstiden för byggfelsförsäkring
Byggfelsförsäkringen börjar normalt gälla efter godkänd slutbesiktning. Slutbesiktningsdagen ska vara angiven i entreprenadkontraktet. Försäkringstiden är normalt 10 år från slutbesiktningen av huset för fel i entreprenaden.

Ifall någon slutbesiktning inte sker framgår det normalt av försäkringsvillkoret när byggfelsförsäkringen börja gälla, vilket normalt är efter den tidpunkt då entreprenaden kan anses vara avslutad. Vid sk självbyggen där sökanden anger att inga entreprenörer har handlats upp, kommer försäkringen att gälla från det datum som sökanden i sin ansökan angivit som ”beräknad dag för arbetenas avslutande”.

Under förutsättning att premien är betald gäller försäkringen för fel och skada som visar sig efter det att byggnadsarbetena godkänts vid en slutbesiktning. Skadorna eller felen ska ha anmälts till försäkringsbolaget inom tio år efter slutbesiktningen. (Om slutbesiktning, se 53 § konsumenttjänstlagen, 1985:716.) Om ett godkännande inte kan styrkas genom ett slutbesiktningsutlåtande, gäller försäkringen i tio från det att arbetena avslutades.

Slutbesiktning
En slutbesiktning ska genomföras när ett nytt småhus uppförts om någon av parterna i entreprenadavtalet begär det. Beställaren (konsumenten) har enligt konsumenttjänstlagen rätt att utse besiktningsmannen (anlita gärna någon från SBR, Svenska Byggingenjörers Riksförbund). Besiktningsmannen ska ha den erfarenhet och kunskap som krävs för uppdraget och han eller hon ska utföra sitt uppdrag med opartiskhet och självständighet.

Byggfelsförsäkringen följer fastigheten
Byggfelsförsäkringen följer huset (fastigheten) som är försäkrad enligt försäkringsbrevet. Byggfelsförsäkringen följer den försäkrade fastigheten under hela giltighetstiden och gäller gentemot nya ägarna. När du säljer fastigheten så övertar den nye ägaren försäkringsskyddet.

Försäkringen avser den byggnad som anges i försäkringsbrevet. Tecknas försäkringen för reparations-, ombyggnads- eller tillbyggnadsarbeten gäller den för de utförda entreprenadarbetena, men även för skador på andra delar av byggnaden om skadorna orsakats av fel i dessa arbeten.

Vad kostar en byggfelsförsäkring?

En byggfelsförsäkring kostar för ett vanligt hus cirka 15 000 – 20 000 kr.

Självrisk

Självrisken är 0,5 prisbasbelopp per fel eller skada, totalt dock maximalt 1,5 prisbasbelopp under hela 10-årsperioden (försäkringstiden). Fel eller skada under 0,2 prisbasbelopp ersätts inte.

Vem tecknar byggfelsförsäkringen

Det är byggherren som enligt lagen ansvarar för att byggfelsförsäkring finns innan bygget påbörjas. Enligt ABS 09-kontraktet är det normalt byggherren/fastighetsägaren som ansöker om och tecknar försäkringen. Om du köper ett hus i ett grupphusområde är det oftas den entreprenör som uppför huset som ordnar byggfelsförsäkringen.

Hur ansöker man om en byggfelsförsäkring och vilka handlingar krävs som bilagor till ansökan om byggfelsförsäkring?

Skicka en ifylld och underskriven ansökningshandling till försäkringsbolaget med de bilagor som framgår av försäkringsbolagets ansökningsblankett. Det handlar om ritningar, kopia av bygglov (eller kopia av ansökan om bygglov) samt teknisk beskrivning och andra handlingar för beskrivning av arbetet.

Här är en sammanfattning av vad som gäller för byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd:

Hustyp Vid nybyggnad Vid ombyggnad
Flerbostadshus Byggfelsförsäkring ska alltid finnas Byggnadsnämnden avgör behovet
Småhus (entreprenör utför arbetena) Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd ska alltid finnas Byggnadsnämnden avgör behovet av båda
Småhus (självbyggeri) Byggfelsförsäkring behövs inte från och med 2 maj 2011. Färdigställandeskydd behövs ej. Byggnadsnämnden avgör behov av byggfelsförsäkring. Färdigställandeskydd behövs ej.

Byggfelsförsäkringen omfattar följande:
Byggfelsförsäkringen omfattar skäliga kostnader för att åtgärda
»» fel i byggnadens konstruktion
»» fel i material som använts i byggnadsarbetet
»» fel i utförandet av byggnadsarbetet
»» skada på försäkrad byggnad orsakad av sådana fel.

Med fel avses att konstruktion, material eller utförande avviker från vad som var fackmässigt godtagbar standard när arbetena utfördes.

Undantag
Försäkringen gäller inte för
»» fel eller skada som omfattas av ett garantiåtagande (normalt två år efter godkänd slutbesiktning) eller av felansvar enligt 59 § konsumenttjänstlagen (två år efter godkänd slutbesiktning). Om den ansvarige inte förmår fullgöra garantiåtagandet, eller om detta inte fullgörs eller kan förväntas bli fullgjort inom skälig tid, gäller dock försäkringen
»» fel eller skada som måste anses sakna betydelse för byggnaden eller för dem som bor eller vistas där
»» skada på grund av ålder och bruk, vanvård, slitage, bristfälligt underhåll, felaktig skötsel eller andra liknande skäl
»» fel eller skada som kan täckas av andra försäkringar
»» fel eller skada som vållats av byggnadens nuvarande eller tidigare ägare eller av dennes anställda. Det innebär bland annat att fel eller skada i arbete som utförts som så kallat självbyggeri inte omfattas
»» fel eller skada på egendom utanför byggnaden
»» fel eller skada som orsakats av utifrån kommande buller, vibration eller andra immissioner
»» följdkostnader i form av hyresbortfall, kostnad för kost och logi, kostnad för flyttning eller förvaring av lösöre eller för värdeminskning
»» kostnader som inneburit en standardhöjning av byggnaden jämfört med ursprungligt utförande
»» kostnader för utredning, sakkunnig eller ombud.

Säkerhetsföreskrifter
Försäkringsvillkoren innehåller säkerhetsföreskrifter som den försäkrade ska följa. Bland annat gäller att
»» den försäkrade snarast ska meddela Bostadsgaranti väsentliga förändringar av de uppgifter som lämnades när försäkringen tecknades
»» samtliga ritningar, beskrivningar och besiktningsutlåtanden ska bevaras under hela försäkringstiden. Vid försäljning av fastigheten under försäkringstiden överlämnas handlingarna till den nye ägaren.
»» under projekteringen och entreprenadtiden ska kompetent person fortlöpande utföra teknisk kontroll Om man inte följer säkerhetsföreskrifterna, och om en skada inträffar, kan ersättningen minska. Det gäller dock inte om
»» skadan förmodligen skulle ha inträffat även om föreskriften följts

Vilka försäkringsbolag erbjuder byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd?

Läs Byggfelsförsäkringsbolag

Läs lagen om byggfelsförsäkring

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

jämför billiga försäkringar & försäkringsbolag!